Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 Nowogardzie zatrudni na czas określony od 01.09.2023 – 31.08.2024 psychologa w wymiarze 8,5/22.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie
2. Potwierdzone kopie ukończonych studiów kierunkowych
3. CV
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Ofertę wraz z dokumentami należy składać w sekretariacie ZEAS przy ulicy 3-maja 6
w Nowogardzie do dnia  21.07.2023r do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta pracy Przedszkole Miejskie nr 4”.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4
Elżbieta Majchrzak

 

Ogłoszenie

OFERTA PRACY NA ZASTĘPSTWO STANOWISKO POMOC KUCHARKI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4 W NOWOGARDZIE